Dom Pomocy Społecznej w Opolu

Dom Pomocy Społecznej w Opolu

prowadzony przez Siostry Franciszkanki Szpitalne

Aktualności

Nasz Dom Pomocy Społecznej w Opolu realizuje projekt pn. „WSPIERAMY DPSnr. POWR.02.08.00-00-0109/20, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami.

Dzięki przyznanemu grantowi możliwe jest docenienie wkładu pracowników na rzecz Mieszkańców Domu w sytuacji nadzwyczajnej, wymagającej pracy w trudnych warunkach.

Leave a Reply